Art. 76. - [Przychody ZUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 23 marca 2024 r.
Art.  76.  [Przychody ZUS]
1. 
Zakład uzyskuje przychody z:
1)
odpisu z FUS obciążającego fundusze, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu;
1a)
odpisu z Funduszu Emerytur Pomostowych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych;
2)
należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na:
a)
ubezpieczenie zdrowotne od Narodowego Funduszu Zdrowia,
b)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
c)
(uchylona),
d)
Fundusz Pracy,
e)
Fundusz Solidarnościowy;

- których wysokość określają odrębne przepisy;

3)
należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne w wysokości nie wyższej niż 0,4% kwoty przekazanych do otwartych funduszy emerytalnych składek na to ubezpieczenie, z tym że wysokość należności ustala się corocznie w ustawie budżetowej;
4)
wpływów z tytułu wykonywania innych zadań zlecanych Zakładowi;
5)
dotacji z budżetu państwa;
6)
należności z tytułu poniesionych kosztów bieżącej działalności Zakładu związanych z:
a)
(uchylona),
b)
obsługą świadczeń wypłacanych z FUS, podlegających finansowaniu ze środków budżetu państwa,
c)
obsługą rent socjalnych, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego;
6a)
(uchylony);
6b)
oprocentowania środków Zakładu na rachunkach bankowych;
7)
innych dochodów.
1a. 
Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Zakład pobiera w formie potrącenia z dokonanych wpłat.
2. 
Należności z tytułu poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, podlegają refundacji z budżetu państwa w części proporcjonalnej do liczby świadczeń finansowanych z tych źródeł.
3. 
(uchylony).
4. 
Koszty związane z teletransmisją, obsługą bankową, zakupami licencji oraz amortyzacją ustalane są w każdym roku odrębnie na podstawie aktualnych potrzeb i cen.