[Punkt kontaktowy ZUS] - Art. 68a. - System ubezpieczeń społecznych. - Dz.U.2022.1009 t.j. - OpenLEX

Art. 68a. - [Punkt kontaktowy ZUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  68a.  [Punkt kontaktowy ZUS]
1. 
Do zakresu działania Zakładu należy prowadzenie punktu kontaktowego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), służącego do wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego w zakresie:
1)
określania ustawodawstwa mającego zastosowanie;
2)
świadczeń pieniężnych z tytułu choroby;
3)
świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca;
4)
świadczeń z tytułu inwalidztwa;
5)
świadczeń z tytułu starości;
6)
rent rodzinnych;
7)
świadczeń pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
8)
zasiłków na wypadek śmierci;
9)
świadczeń przedemerytalnych;
10)
specjalnych świadczeń pieniężnych o charakterze nieskładkowym;
11)
odzyskiwania należności z tytułu składek lub nadpłaconych świadczeń.
2. 
W zakresie określonym w ust. 1 Zakład jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca pobytu, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. WE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, z późn. zm.) oraz instytucją łącznikową, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
3. 
Zakład może przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w ust. 1, w tym do realizacji praw lub obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.