[Status ZUS] - Art. 66. - System ubezpieczeń społecznych. - Dz.U.2022.1009 t.j. - OpenLEX

Art. 66. - [Status ZUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  66.  [Status ZUS]
1. 
Zakład jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. 
Nadzór nad zgodnością działań Zakładu z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Nadzór ten nie może dotyczyć spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.
3. 
Zakład działa na podstawie niniejszej ustawy oraz innych ustaw regulujących poszczególne zakresy jego działalności.
4. 
W zakresie prowadzonej działalności, o której mowa w art. 68-71, Zakładowi przysługują środki prawne właściwe organom administracji państwowej.
5. 
W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do terenowych jednostek organizacyjnych Zakładu jest Prezes Zakładu.