Art. 56. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz lokowania środków FUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  56.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz lokowania środków FUS]
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków FUS, mając na względzie efektywność zarządzania i bezpieczeństwo środków.