Art. 55. - [Fundusze w ramach FUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  55.  [Fundusze w ramach FUS]
1. 
W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:
1)
emerytalny, z którego są finansowane wypłaty emerytur i wydatki, o których mowa w art. 54 pkt 9 i 10;
2)
rentowy, z którego są finansowane:
a)
wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych,
b)
wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do pracy osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., które nie mają okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
c)
wypłaty zasiłków pogrzebowych,
d)
świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu państwa, a także
e)
wydatki na prewencję rentową;
3)
chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach;
4)
wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych przepisach, a także koszty prewencji wypadkowej określone w odrębnych przepisach;
5)
(uchylony).
2. 
Dla funduszy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, nie prowadzi się odrębnych rachunków bankowych.