Art. 54. - [Wydatki z FUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  54.  [Wydatki z FUS]

Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

1)
wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego;
2)
wydatki na prewencję rentową;
3)
spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS;
4)
odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;
5)
należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 ust. 2;
6)
wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3;
7)
(uchylony);
8)
odpis stanowiący przychód Zakładu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1;
9)
wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat emerytur kapitałowych;
10)
emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie;
11)
środki, o których mowa w art. 22 ust. 4.