Art. 53. - [Dotacje i pożyczki dla FUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  53.  [Dotacje i pożyczki dla FUS]
1. 
W granicach określonych w ustawie budżetowej FUS może otrzymywać z budżetu państwa dotacje i nieoprocentowane pożyczki.
2. 
Dotacje i pożyczki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody przekazywane na rachunek bankowy FUS nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów FUS.
3. 
Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych FUS może zaciągać kredyty.