Art. 52. - [Przychody FUS] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  52.  [Przychody FUS]
1. 
Przychody FUS pochodzą:
1)
ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
1a)
ze środków rekompensujących kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych;
1b)
z wpłat, o których mowa w art. 111c ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
2)
(uchylony);
3)
z wpłat z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono Zakładowi, z wyjątkiem świadczeń finansowanych z odrębnych rozdziałów budżetowych oraz wpłat z instytucji zagranicznych;
4)
z oprocentowania rachunku bankowego FUS;
4a)
z lokat dokonywanych w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681 i 825);
4b)
z wpłat, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 oraz art. 105 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
5)
z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS;
6)
ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami;
7)
z dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 24 ust. 1a, i z opłaty prolongacyjnej;
8)
z dotacji z budżetu państwa;
9)
ze środków FRD, o których mowa w art. 59;
10)
z innych tytułów.
2. 
Składkę na ubezpieczenia społeczne zalicza się do przychodów FUS w miesiącu następującym po miesiącu, za który składka jest należna.
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunek bankowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 1 pkt 1a, w terminie 3 dni po przedstawieniu przez Zakład wniosku zawierającego informacje o terminie i wysokości składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.