Art. 49. - [Delegacja ustawowa] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.497 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 kwietnia 2024 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  49.  [Delegacja ustawowa]
1. 
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1)
kolejność zaliczania wpłat składek na FUS oraz innych należności, do których poboru jest zobowiązany Zakład, jeżeli płatnik opłaca je i przekazuje niezgodnie z przepisami ustawy,
1a)
kolejność i sposób zaliczania wpłat na należności FUS oraz inne należności, do których poboru jest obowiązany Zakład,
2)
szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach rozliczania składek i wypłaconych zasiłków, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz kolejność zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze,
3)
szczegółowe zasady i tryb sporządzania przez Zakład z urzędu dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie,
4)
szczegółowe zasady i tryb korygowania przez Zakład z urzędu błędów stwierdzonych w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie,
5)
szczegółowe zasady i tryb wprowadzania i korygowania przez Zakład z urzędu danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek,

z uwzględnieniem pierwszeństwa zaspokojenia należności funduszu emerytalnego.

2. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określa wzory:
1)
zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych,
2)
imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących,
3)
zgłoszeń płatnika składek,
4)
deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących,
5)
innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych,
6)
zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych oraz kody pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
7)
raportów informacyjnych,
8)
oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych,
9)
informacji o zawartych umowach o dzieło, o których mowa w art. 36 ust. 17

- z uwzględnieniem obowiązujących procedur prowadzenia rejestrów i wykazów w systemie ubezpieczeń społecznych.

3. 
(uchylony).
3a. 
(uchylony).
4. 
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych należności, do których poboru jest obowiązany Zakład.
5. 
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, w drodze rozporządzenia, uproszczone zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych związanych z przekazywaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent, uwzględniając potrzebę ograniczenia liczby przekazywanych dokumentów.