Art. 33. - [Konta i rejestry] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  33.  [Konta i rejestry]
1. 
Zakład prowadzi:
1)
konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem PESEL;
2)
konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada również tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu;
3)
Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
4)
Centralny Rejestr Płatników Składek;
5)
Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;
6)
(uchylony);
7)
inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami;
8)
skrzynkę doręczeń, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285).
1a. 
(uchylony).
2. 
Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru - serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.
3. 
(uchylony).
4. 
Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z:
1)
rejestru PESEL;
2)
danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników na zasadach przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3)
danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4a. 
Organ prowadzący rejestr PESEL przekazuje do Zakładu w formie elektronicznej:
1)
zbiór nowo nadanych poprzedniego dnia numerów PESEL i odpowiadające im dane z rejestru PESEL;
2)
informacje o dokonanej poprzedniego dnia zmianie danych objętych zbiorem, o którym mowa w pkt 1.
4b. 
Format przekazywanych danych, o których mowa w ust. 4a, uzgadniają organ prowadzący rejestr PESEL i Zakład.
5. 
Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5 i 7, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, mając na względzie zapewnienie kompletności danych przetwarzanych w rejestrach.