Art. 3. - [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  3.  [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych]
1. 
Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują:
1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
2)
otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a;
3)
(uchylony);
4)
płatnicy składek.
2. 
Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Pozostałe zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych płatnicy składek są zobowiązani wykonywać nieodpłatnie.
3. 
Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.