Art. 2a. - [Zasada równego traktowania ubezpieczonych] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  2a.  [Zasada równego traktowania ubezpieczonych]
1. 
Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny.
2. 
Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności:
1)
warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych;
2)
obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne;
3)
obliczania wysokości świadczeń;
4)
okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń.
3. 
Ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady równego traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem. Przepis art. 83 stosuje się odpowiednio.