[Podstawa wymiaru składek w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej] - Art. 18a. - System ubezpieczeń... - Dz.U.2022.1009 t.j. - OpenLEX

Art. 18a. - [Podstawa wymiaru składek w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej] - System ubezpieczeń społecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1009 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  18a.  [Podstawa wymiaru składek w przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej]
1. 
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
2. 
Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:
1)
prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność;
2)
wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.