Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.891 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 września 2018 r.

USTAWA
z dnia 29 lipca 2005 r.
o systemie tachografów cyfrowych

Art.  1.  1

 (uchylony).

Art.  2.  2

 (uchylony).

Art.  3.  3

 (uchylony).

Art.  4.  4

 (uchylony).

Art.  5.  5

 (uchylony).

Art.  6.  [Zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych]
1.  Prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania pod względem zgodności z wymaganiami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002 tachografów cyfrowych, w tym ich kalibracji, wymaga uzyskania zezwolenia.
2.  Prezes GUM, w trybie decyzji, wydaje zezwolenie na wniosek przedsiębiorcy lub innej jednostki, zwanych dalej "wnioskodawcą".
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) określenie zakresu świadczenia usług;
4) wskazanie miejsca świadczenia usług;
5) (uchylony).
4.  Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1) (uchylony);
2) zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności;
3) w odniesieniu do każdego zatrudnionego technika warsztatu, który wykonywać będzie czynności objęte zezwoleniem:
a) dane i informacje zawierające:
imię i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia,
numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,
b) kopie następujących dokumentów:
uprawnienia,
umowy o pracę, z wyłączeniem danych o wysokości wynagrodzenia;
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, które mają być wykorzystywane do wykonywania czynności objętych zezwoleniem, oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie posiadania warunków warsztatowo-technicznych, o których mowa w ust. 5 pkt 2;
5) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji, o której mowa w ust. 5 pkt 4.
4a.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5.  Zezwolenie może uzyskać wnioskodawca, który:
1) zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada uprawnienie, o którym mowa w art. 16 ust. 1;
2) posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu; gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy członków zarządu tej spółki;
4) posiada dokumentację:
a) określającą:
sposób ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania zabezpieczeń, oraz sposób sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem,
zachowanie bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych,
b) w zakresie:
wykonywania sprawdzania tachografów cyfrowych, z uwzględnieniem przepisów załącznika IB do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1360/2002,
metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych,
szacowania niepewności pomiarów,
spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu,
c) w zakresie przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,
d) w zakresie pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom;
5) nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe, będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85.
6.  Prezes GUM lub upoważniony przez niego organ administracji miar, przed wydaniem zezwolenia i po zawiadomieniu wnioskodawcy, sprawdza w wyznaczonym terminie i w miejscach, w których ma być wykonywana działalność, o której mowa w ust. 1, informacje i dane zawarte we wniosku o zezwolenie oraz w dołączonych do niego dokumentach.
7.  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania niezbędne do prowadzenia warsztatu w zakresie warunków warsztatowo-technicznych obejmujących: warunki lokalowe, wyposażenie techniczne i miejsca parkingowe,
2) niezbędne dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1,
3) zakres i sposób dokumentowania czynności przy wykonywaniu usług objętych zezwoleniem

- kierując się koniecznością zagwarantowania właściwych i bezpiecznych warunków pracy zatrudnionych osób oraz sprzętu umożliwiającego wykonywanie czynności i usług, objętych zezwoleniem w sposób zgodny z wymaganiami zawartymi w przepisach niniejszej ustawy oraz rozporządzeń, o których mowa w art. 2 pkt 1, oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia jednolitego i prawidłowego sposobu dokumentowania czynności przy wykonywaniu usług objętych zezwoleniem.

Art.  7.  [Okres ważności i treść zezwolenia na prowadzenie warsztatu]
1.  Zezwolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony.
2.  W zezwoleniu:
1) określa się:
a) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu posiadającego zezwolenie,
b) zakres i miejsca świadczenia usług;
2) nadaje się specjalną cechę, której upoważniony podmiot prowadzący warsztat używa do poświadczania wykonania czynności objętych zezwoleniem.
3.  Zezwolenie może zawierać inne informacje niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu i wykonywanych przez niego czynności.
Art.  8.  [Podstawy odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie warsztatu]

Prezes GUM, w trybie decyzji administracyjnej, odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli:

1) wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 5;
2) w stosunku do wnioskodawcy wydano decyzję o cofnięciu zezwolenia - w okresie 4 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna;
3) czynności sprawdzające, o których mowa w art. 6 ust. 6, wykazały niezgodność ze stanem faktycznym i prawnym informacji oraz danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia oraz w dokumentach do niego dołączonych, a wnioskodawca nie usunął niezgodności stwierdzonych w trybie, o którym mowa w art. 6 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia;
4) w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia zostanie stwierdzone, że wnioskodawca prowadzi inną działalność zawodową, która stanowi potencjalne zagrożenie dla ogólnego bezpieczeństwa systemu tachografów cyfrowych, zdefiniowanego w dodatku 10 załącznika IB do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85.
Art.  9.  [Zmiana zezwolenia na prowadzenie warsztatu]
1.  Podmiot prowadzący warsztat:
1) występuje do Prezesa GUM z wnioskiem o zmianę zezwolenia, jeżeli nastąpiła zmiana w odniesieniu do wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2; wniosek zawierający informacje o zmianach składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
2) może wystąpić do Prezesa GUM z wnioskiem o zmianę zezwolenia w przedmiocie:
a) rozszerzenia zakresu usług określonych w zezwoleniu,
b) zmiany liczby miejsc świadczenia usług

- przepisy art. 6 ust. 6 i art. 8 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

2.  We wniosku o zmianę zezwolenia określa się wyłącznie informacje i dane ulegające zmianie oraz dołącza się dokumenty potwierdzające te zmiany.
3.  Jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 1 i 3-5, podmiot prowadzący warsztat jest obowiązany poinformować o tym Prezesa GUM, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 13 stosuje się odpowiednio.
Art.  10.  [Delegacja ustawowa]

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór:

1) wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu,
2) zezwolenia na prowadzenie warsztatu,
3) specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem

- kierując się potrzebą zapewnienia jednolitości i przejrzystości wniosków, nadzoru nad wydawaniem zezwoleń oraz koniecznością zagwarantowania odpowiedniego zabezpieczenia przed fałszowaniem tych dokumentów, a także nadawanej cechy.

Art.  11.  [Obowiązki podmiotu prowadzącego warsztat]
1.  Podmiot prowadzący warsztat jest obowiązany:
1) posiadać dokumentację umożliwiającą stwierdzenie zgodności sprawdzanych tachografów cyfrowych z homologowanym typem i wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002;
2) prowadzić dokumentację wykonywanych czynności związanych z instalacją, naprawą i sprawdzaniem tachografów cyfrowych;
3) zapewnić wykonywanie czynności związanych z instalacją, naprawą lub sprawdzaniem tachografów cyfrowych wyłącznie przez techników warsztatu;
4) prowadzić działalność z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa tachografów cyfrowych, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002;
5) przechowywać dane pobrane z tachografu cyfrowego i przekazywać je ich właścicielom;
6) zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa przechowywania kart warsztatowych;
7) umożliwiać przeprowadzanie kontroli uprawnionym organom;
8) używać kart warsztatowych w miejscu świadczenia usług i zgodnie z ich zakresem.
2.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący warsztat:
1) przechowuje przez okres co najmniej 4 lat od dnia wykonania czynności;
2) udostępnia, na żądanie, organom administracji miar oraz uprawnionym podmiotom;
3) przekazuje w całości właściwemu terytorialnie organowi administracji miar w terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji działalności albo wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.
3.  Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagania w zakresie pobierania danych z tachografu cyfrowego, ich przechowywania przez podmiot prowadzący warsztat oraz tryb przekazywania danych ich właścicielom,
2) sposób poświadczania przekazania danych lub braku możliwości ich pobrania z tachografu cyfrowego

- kierując się koniecznością zapewnienia należytej dbałości przy wykonywaniu usług objętych zezwoleniem, a także wymogów w zakresie bezpieczeństwa tachografów cyfrowych.

Art.  12.  [Nadzór Prezesa GUM nad podmiotami prowadzącymi warsztaty]
1.  Prezes GUM sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty.
2.  W ramach nadzoru Prezes GUM:
1) przeprowadza, co najmniej raz na dwa lata, kontrolę w zakresie:
a) spełniania przez podmiot prowadzący warsztat wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 5,
b) prawidłowości wykonania sprawdzenia tachografów cyfrowych,
c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2;
2) wydaje zalecenia pokontrolne i wyznacza, nie krótszy niż czternastodniowy, termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3.  Prezes GUM:
1) 6  prowadzi kontrolę, o której mowa w ust. 2, na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);
2) może powierzyć wykonywanie kontroli upoważnionym przez niego organom administracji miar.
Art.  13.  [Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie warsztatu]
1.  Prezes GUM niezwłocznie wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie warsztatu, jeżeli:
1) podmiot prowadzący warsztat przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 1-3 lub 5;
2) w stosunku do podmiotu prowadzącego warsztat wydano prawomocne orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie;
3) podmiot prowadzący warsztat nie usunął nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
4) podmiot prowadzący warsztat rażąco naruszył warunki prowadzenia warsztatu.
2.  Rażącym naruszeniem warunków prowadzenia warsztatu jest:
1) instalacja tachografu cyfrowego nieposiadającego ważnego świadectwa homologacji typu;
2) dopuszczenie do użytkowania wadliwie działającego lub niesprawnego tachografu cyfrowego;
3) posługiwanie się kartą warsztatową niezgodnie z zakresem lub poza miejscem świadczenia usług określonych w zezwoleniu, z zastrzeżeniem ust. 3, udostępnianie karty innym osobom lub stosowanie jej bez udokumentowania faktu jej użycia;
4) uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.
3.  Dopuszcza się użycie karty warsztatowej przez technika warsztatu poza miejscem świadczenia usług określonych w zezwoleniu, w przypadku gdy brak jest możliwości przemieszczenia do siedziby warsztatu pojazdu samochodowego podlegającego kontroli na drodze lub na terenie przedsiębiorstwa transportowego.
Art.  14.  [Publikacja informacji o udzielonych lub cofniętych zezwoleniach na prowadzenie warsztatu]

O udzielonych bądź cofniętych zezwoleniach Prezes GUM niezwłocznie informuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Miar i co najmniej dwa razy w roku obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Art.  15.  [Ewidencja warsztatów]
1.  Prezes GUM prowadzi ewidencję warsztatów.
2.  W ewidencji warsztatów gromadzi się następujące dane i informacje:
1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego warsztat;
2) adres podmiotu prowadzącego warsztat oraz adres miejsca świadczenia usług;
3) dane technika warsztatu, a w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument,
d) okres ważności posiadanego uprawnienia;
4) informacje o zmianach danych, o których mowa w art. 9;
5) informacje o udzielonych, zmienionych i cofniętych zezwoleniach.
3.  Dane i informacje zgromadzone w ewidencji warsztatów udostępnia się, na wniosek:
1) organów uprawnionych do kontroli tachografów cyfrowych;
2) podmiotu wydającego karty.
4.  Po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu zezwolenia usuwa się zawarte w ewidencji warsztatów dane i informacje dotyczące tego zezwolenia.
Art.  16.  [Uprawnienia do sprawdzania tachografów cyfrowych]
1.  Sprawdzać tachografy cyfrowe może tylko technik warsztatu posiadający uprawnienie w tym zakresie.
2.  Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczenie wydawane przez Prezesa GUM na okres 4 lat, na wniosek zainteresowanego. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli zainteresowany:
1) zdał z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych;
2) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, wymiarowi sprawiedliwości, porządkowi publicznemu, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu lub obrotowi gospodarczemu.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) datę i miejsce sporządzenia wniosku;
5) podpis wnioskodawcy.
4.  Do wniosku dołącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego w przedmiocie niekaralności uzyskaną nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
5.  Egzamin z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych przeprowadza po uiszczeniu opłaty komisja powołana przez Prezesa GUM.
6.  Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych,
2) zakres i tryb przeprowadzania egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych,
3) sposób wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej

- kierując się koniecznością zapewnienia nadzoru nad wydawaniem zaświadczeń i potrzebą ich odpowiedniego zabezpieczenia przed fałszowaniem, właściwego przygotowania zawodowego i kwalifikacji techników warsztatu sprawdzających tachografy cyfrowe oraz rodzajem wykonywanych czynności egzaminacyjnych i nakładem pracy członków komisji egzaminacyjnej.

7.  Prezes GUM lub upoważniony przez niego organ administracji miar może, na podstawie umów cywilnoprawnych, organizować i prowadzić szkolenia w zakresie tachografów cyfrowych.
8.  W przypadku stwierdzenia posługiwania się przez technika warsztatu kartą warsztatową niezgodnie z zakresem lub poza miejscem świadczenia usług określonych w zezwoleniu, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3, Prezes GUM cofa, w trybie decyzji administracyjnej, uprawnienie dla technika warsztatu.
9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8, ponowne ubieganie się o wydanie uprawnienia jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu uprawnienia stała się ostateczna.
Art.  17.  [Opłaty]
1.  Czynności wykonywane przez Prezesa GUM lub upoważnione przez niego organy administracji miar podlegają opłacie.
2.  Opłatę pobiera się za:
1) badania związane z wydaniem świadectwa funkcjonalności;
2) wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu;
3) wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu;
4) wydanie uprawnienia dla technika warsztatu;
5) przeprowadzenie egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych.
3.  Wnioskodawca uiszcza opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio decyzji lub zaświadczenia.
4.  Wnioskodawca uiszcza opłatę, o której mowa w art. 16 ust. 5, przed przystąpieniem do egzaminu z zakresu sprawdzania tachografów cyfrowych.
5.  Do opłat, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 i 648), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują organom administracji miar.
6.  Wysokość należnej opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ustala organ administracji miar w trybie decyzji, uwzględniając czas trwania przeprowadzanych czynności, ich zakres oraz stawki godzinowe za czas pracy pracowników administracji miar oraz koszty badań wykonanych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 6.
7.  W przypadku umorzenia postępowania prowadzonego przez Prezesa GUM w sprawach, o których mowa:
1) w art. 4 ust. 1, na skutek wycofania wniosku przez stronę, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, ponosi ona opłatę za badania wykonane do momentu wycofania wniosku o wydanie świadectwa funkcjonalności;
2) w art. 6 ust. 2, na skutek wycofania wniosku przez stronę, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, ponosi ona opłatę za czynności sprawdzające wykonane do momentu wycofania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu.
8.  Wysokość należnej opłaty, o której mowa w:
1) ust. 7 pkt 1, ustala Prezes GUM w trybie decyzji umarzającej postępowanie, biorąc pod uwagę zakres wykonanych badań oraz stawki godzinowe za czas pracy pracowników administracji miar;
2) ust. 7 pkt 2, ustala Prezes GUM w trybie decyzji umarzającej postępowanie, biorąc pod uwagę zakres przeprowadzonych czynności sprawdzających.
9.  Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8 pkt 2, nie może być wyższa niż wysokość opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu w przypadku, gdy są przeprowadzane czynności sprawdzające.
10.  Stawka godzinowa za czas pracy pracownika administracji miar nie może być wyższa niż 350 zł.
11.  Wysokość opłaty za:
1) wydanie lub zmianę wydania świadectwa homologacji typu nie może być wyższa niż 4000 zł;
2) wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu nie może być wyższa niż 17 000 zł;
3) zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu nie może być wyższa niż:
a) 2000 zł - jeżeli nie są przeprowadzane czynności sprawdzające,
b) 5000 zł - jeżeli są przeprowadzane czynności sprawdzające;
4) przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 5, nie może być wyższa niż 500 zł.
12.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:
1) stawki godzinowej za czas pracy pracownika administracji miar;
2) opłat za czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5

- mając na uwadze strukturę kosztów poszczególnych czynności.

Art.  18.  7

 (uchylony).

Art.  19.  8

 (uchylony).

Art.  20.  9

 (uchylony).

Art.  21.  10

 (uchylony).

Art.  22.  11

 (uchylony).

Art.  23.  12

 (uchylony).

Art.  23a.  13

 (uchylony).

Art.  24.  [Czynności zagrożone karą pieniężną]
1.  Kto:
1) 14  (uchylony),
2) wykonuje działalność w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografu cyfrowego bez zezwolenia,
3) 15  (uchylony)

- podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

2.  Organy administracji miar, w trybie decyzji, nakładają karę pieniężną, o której mowa w ust. 1.
3.  Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.
4.  16  (uchylony).
5.  17  (uchylony).
6.  18  (uchylony).
7.  19  (uchylony).
8.  20  (uchylony).
Art.  25.  21

 (uchylony).

Art.  26.  22

 (uchylony).

Art.  27.  23

 (uchylony).

Art.  28.  24

 (uchylony).

Art.  29.  25

 (uchylony).

Art.  30.  26

 (uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
3 Art. 3 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
4 Art. 4 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
5 Art. 5 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
6 Art. 12 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 105 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.2018.650) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 kwietnia 2018 r.
7 Art. 18 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
8 Art. 19 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
9 Art. 20 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
10 Art. 21 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
11 Art. 22 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
12 Art. 23 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
13 Art. 23a uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
14 Art. 24 ust. 1 pkt 1 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
15 Art. 24 ust. 1 pkt 3 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
16 Art. 24 ust. 4 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
17 Art. 24 ust. 5 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
18 Art. 24 ust. 6 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
19 Art. 24 ust. 7 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
20 Art. 24 ust. 8 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
21 Art. 25 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
22 Art. 26 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
23 Art. 27 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
24 Art. 28 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
25 Art. 29 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.
26 Art. 30 uchylony przez art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1480) zmieniającej nin. ustawę z dniem 3 września 2018 r.