Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.173 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) zarządza się, co następuje:
§  1.  Resortowe kody identyfikacyjne są nadawane na podstawie informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, albo we wniosku o zmianę wpisu w tym rejestrze.
2.  System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej "systemem", składa się z dziesięciu części.
§  2.  Część I systemu stanowi numer księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
§  3.  Część II systemu stanowi 7-znakowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669).
§  4. 
1.  Część III systemu stanowi 2-znakowy kod podmiotu tworzącego, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą.
2.  Ustala się następujące kody podmiotów tworzących:
1) 11 - minister właściwy do spraw zdrowia;
2) 12 - Minister Obrony Narodowej;
3) 13 - Minister Sprawiedliwości;
4) 14 - minister właściwy do spraw wewnętrznych;
5) 19 - inny minister albo centralny organ administracji rządowej;
6) 20 - wojewoda;
7) 31 - województwo;
8) 32 - powiat;
9) 33 - gmina;
10) 34 - gmina miejska na prawach powiatu;
11) 80 - publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
§  5. 
1.  Część IV systemu stanowi 4-znakowy kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2.  Ustala się następujące kody formy organizacyjno-prawnej:
1) 0100 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;
2) 0200 - jednostka budżetowa;
3) 0300 - instytut badawczy;
4) 0400 - kościół, kościelna osoba prawna lub związek wyznaniowy;
5) 0500 - fundacja, związek zawodowy, samorząd zawodowy, stowarzyszenie;
6) 0600 - spółdzielnia;
7) 0700 - działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną;
8) 0800 - spółka cywilna;
9) 0900 - spółka jawna;
10) 1000 - spółka partnerska;
11) 1100 - spółka komandytowa;
12) 1200 - spółka komandytowo-akcyjna;
13) 1300 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
14) 1400 - spółka akcyjna;
15) 1500 - inna.
3.  W przypadku spółki kapitałowej z udziałem: Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego albo uczelni medycznej w kodzie, o którym mowa w ust. 2, trzeci znak kodu zastępuje się cyfrą:
1) 1 - w przypadku spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego;
2) 2 - w przypadku spółki kapitałowej, w której Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego posiadają udziały albo akcje reprezentujące mniej niż 51% kapitału zakładowego.
4.  W przypadku podmiotu leczniczego, którego działalność statutowa nie ma na celu osiągania zysku, w kodzie, o którym mowa w ust. 2, czwarty znak kodu zastępuje się cyfrą 2.
§  6. 
1.  Część V systemu stanowi 2-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, zawierający się w przedziale od 01 do 99.
2.  W przypadku gdy nie jest możliwe nadanie kodu 2-znakowego, nadaje się kod 3-znakowy, zawierający się w przedziale od 100 do 999.
3.  Kod, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym.
§  7. 
1.  Część VI systemu stanowi kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym.
2.  Każdemu zakładowi leczniczemu podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod, o którym mowa w ust. 1.
3.  Kody rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Część VII systemu stanowi 3-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, zawierający się w przedziale od 001 do 999.
2.  W przypadku gdy nie jest możliwe nadanie kodu 3-znakowego, nadaje się kod 4-znakowy, zawierający się w przedziale od 1000 do 9999.
3.  Kod, o którym mowa w ust. 1 i 2, pozostaje niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym.
§  9. 
1.  Część VIII systemu stanowi 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.
2.  Każdej komórce organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego nadaje się tylko jeden kod, o którym mowa w ust. 1.
3.  Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.  Komórkom organizacyjnym danej specjalności udzielającym świadczeń zdrowotnych dzieciom nadaje się kod nieparzysty, o jeden wyższy niż właściwy kod komórki organizacyjnej udzielającej świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym.
§  10. 
1.  Część IX systemu stanowi kod funkcji ochrony zdrowia.
2.  Kody funkcji ochrony zdrowia są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Część X systemu stanowi kod charakteryzujący dziedziny medycyny, pielęgniarstwa albo dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
2.  Kody dziedzin, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
3.  Kod tworzą dwa albo trzy znaki określające: dziedziny medycyny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.), dziedziny pielęgniarstwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), albo dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599, z 2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60).
§  12.  W przypadku podmiotu leczniczego kody stanowiące części IX i X systemu tworzą łącznie profil medyczny i określają zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej zakładu leczniczego.
§  13. 
1.  Do identyfikacji podmiotu wykonującego działalność leczniczą służy numer księgi rejestrowej tego podmiotu.
2.  Do identyfikacji zakładu leczniczego służy 14-znakowy numer REGON tego zakładu.
3.  Do identyfikacji jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego służy numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz kod stanowiący część V systemu, oddzielone myślnikiem.
4.  Do identyfikacji komórki organizacyjnej zakładu leczniczego służy numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego oraz kod stanowiący część VII systemu, oddzielone myślnikiem.
§  14. 
1.  Kod stanowiący część I systemu nadaje organ prowadzący rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2.  Kod stanowiący część II systemu jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
3.  Kody stanowiące części III-X systemu są nadawane na podstawie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
§  15.  Podmiot wykonujący działalność leczniczą wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą złoży wniosek o zmianę wpisu w zakresie kodów zmienionych niniejszym rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

KODY RODZAJU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ WYKONYWANEJ W ZAKŁADZIE LECZNICZYM

1 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

2 - Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

3 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

KODY CHARAKTERYZUJĄCE SPECJALNOŚĆ KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU LECZNICZEGO

0. 

Podstawowa opieka zdrowotna

0010 Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

0012 Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej

0014 Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

0016 Poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

0020 Punkt felczerski

0032 Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

0034 Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej

0036 Poradnia (gabinet) pielęgniarki rodzinnej

0038 Poradnia (gabinet) położnej rodzinnej

0040 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

1. 

Poradnie specjalistyczne

1000 Poradnia chorób wewnętrznych

1008 Poradnia chorób metabolicznych

1010 Poradnia alergologiczna

1020 Poradnia diabetologiczna

1022 Poradnia leczenia zespołu stopy cukrzycowej

1024 Poradnia leczenia ran przewlekłych

1027 Poradnia endokrynologii i diabetologii dziecięcej

1030 Poradnia endokrynologiczna

1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna

1034 Poradnia andrologiczna

1036 Poradnia leczenia niepłodności

1038 Poradnia chorób tarczycy

1040 Poradnia endokrynologiczna osteoporozy

1050 Poradnia gastroenterologiczna

1056 Poradnia hepatologiczna

1060 Poradnia geriatryczna

1070 Poradnia hematologiczna

1072 Poradnia nowotworów krwi

1080 Poradnia immunologiczna

1100 Poradnia kardiologiczna

1102 Poradnia wad serca

1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego

1120 Poradnia chorób naczyń

1130 Poradnia nefrologiczna

1150 Poradnia toksykologiczna

1160 Poradnia medycyny pracy

1180 Poradnia medycyny paliatywnej

1200 Poradnia dermatologiczna

1202 Poradnia wenerologiczna

1210 Poradnia genetyczna

1212 Poradnia genetyczno-onkologiczna

1220 Poradnia neurologiczna

1222 Poradnia leczenia bólu

1240 Poradnia onkologiczna

1242 Poradnia chemioterapii

1244 Poradnia radioterapii

1249 Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

1250 Poradnia medycyny nuklearnej

1270 Poradnia gruźlicy i chorób płuc

1272 Poradnia chorób płuc

1276 Poradnia leczenia mukowiscydozy

1280 Poradnia reumatologiczna

1300 Poradnia rehabilitacyjna

1302 Poradnia rehabilitacji narządu ruchu

1304 Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego

1306 Poradnia rehabilitacji neurologicznej

1308 Poradnia rehabilitacji kardiologicznej

1310 Dział (pracownia) fizjoterapii

1312 Dział (pracownia) fizykoterapii

1314 Dział (pracownia) kinezyterapii

1316 Dział (pracownia) hydroterapii

1318 Dział (pracownia) krioterapii

1320 Dział (pracownia) masażu leczniczego

1330 Dział (pracownia) balneoterapii

1340 Poradnia chorób zakaźnych

1342 Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)

1346 Poradnia chorób tropikalnych

1348 Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych

1370 Poradnia medycyny sportowej

1390 Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

1401 Poradnia pediatryczna

1405 Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci

1409 Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka

1421 Poradnia neonatologiczna

1450 Poradnia położniczo-ginekologiczna

1452 Poradnia ginekologiczna

1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt

1454 Poradnia patologii ciąży

1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi

1460 Poradnia ginekologii onkologicznej

1470 Poradnia planowania rodziny i rozrodczości

1472 Szkoła rodzenia

1474 Poradnia laktacyjna

1500 Poradnia chirurgii ogólnej

1506 Poradnia proktologiczna

1520 Poradnia chirurgii klatki piersiowej

1530 Poradnia chirurgii naczyniowej

1540 Poradnia chirurgii onkologicznej

1550 Poradnia chirurgii plastycznej

1552 Poradnia chirurgii ręki

1554 Poradnia leczenia oparzeń

1560 Poradnia kardiochirurgiczna

1562 Poradnia kontroli rozruszników i kardiowerterów

1570 Poradnia neurochirurgiczna

1572 Poradnia kontroli systemów neuromodulacji

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

1583 Poradnia wad postawy

1584 Poradnia osteoporozy

1587 Poradnia preluksacyjna

1600 Poradnia okulistyczna

1604 Poradnia leczenia zeza

1610 Poradnia otorynolaryngologiczna

1612 Poradnia audiologiczna

1614 Poradnia foniatryczna

1616 Poradnia logopedyczna

1630 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

1640 Poradnia urologiczna

1642 Ambulatoryjna stacja dializ

1650 Poradnia transplantologiczna

1670 Poradnia anestezjologiczna

1700 Poradnia zdrowia psychicznego

1704 Poradnia psychogeriatryczna

1706 Poradnia leczenia nerwic

1708 Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym

1710 Poradnia psychosomatyczna

1740 Poradnia leczenia uzależnień

1742 Poradnia antynikotynowa

1744 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

1746 Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

1750 Poradnia promocji zdrowia psychicznego

1780 Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia

1790 Poradnia psychologiczna

1800 Poradnia stomatologiczna

1810 Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia

1820 Poradnia ortodontyczna

1830 Poradnia protetyki stomatologicznej

1840 Poradnia chirurgii stomatologicznej

1850 Poradnia uzdrowiskowa

1860 Poradnia domowego leczenia tlenem

1870 Poradnia żywieniowa

2. 

Ośrodki (zespoły) opieki pozaszpitalnej

2130 Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej

2140 Zespół długoterminowej opieki domowej

2142 Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

2146 Zespół rehabilitacji domowej

2180 Hospicjum domowe/ Zespół domowej opieki paliatywnej

2182 Dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej

2184 Hospicjum stacjonarne /Stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej

2200 Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej

2202 Geriatryczny zespół opieki domowej

2300 Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej

2302 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej

2304 Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej

2306 Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej

2308 Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej

2310 Zakład/Ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej dziennej

2312 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej dziennej

2314 Zakład/Ośrodek rehabilitacji neurologicznej

2400 Izba chorych

2700 Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

2702 Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny

2704 Oddział dzienny psychogeriatryczny

2706 Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych

2708 Oddział dzienny dla osób z autyzmem dziecięcym

2710 Oddział/Ośrodek alzheimerowski

2712 Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

2714 Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2720 Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

2724 Hostel dla uzależnionych od alkoholu

2726 Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2730 Zespół leczenia środowiskowego (domowego)

2732 Opieka domowa, rodzinna

2734 Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem

2740 Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych

2742 Ośrodek leczenia uzależnień stacjonarny

2744 Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu

2746 Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2748 Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

2750 Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

2752 Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

2754 Ośrodek terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

2756 Ośrodek terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

2758 Ośrodek rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

2800 Ośrodek opieki medycznej dzienny

3. 

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

3010 Ambulatorium ogólne

3012 Ambulatorium chirurgiczne

3016 Ambulatorium okulistyczne

3040 Ambulatorium stomatologiczne

3112 Zespół ratownictwa medycznego podstawowy

3114 Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

3118 Wyjazdowy zespół sanitarny typu N

3152 Wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy

3154 Wodny zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny

3200 Lotniczy zespół transportu sanitarnego

3210 Lotniczy zespół ratownictwa medycznego

4. 

Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej

4000 Oddział chorób wewnętrznych

4002 Oddział wieloprofilowy zachowawczy

4008 Oddział chorób metabolicznych

4010 Oddział alergologiczny

4020 Oddział diabetologiczny

4030 Oddział endokrynologiczny

4050 Oddział gastroenterologiczny

4060 Oddział geriatryczny

4070 Oddział hematologiczny

4072 Oddział nowotworów krwi

4080 Oddział immunologii klinicznej

4100 Oddział kardiologiczny

4106 Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

4120 Oddział angiologiczny

4122 Oddział hipertensjologiczny

4130 Oddział nefrologiczny

4132 Stacja dializ

4140 Oddział medycyny nuklearnej

4150 Oddział toksykologiczny

4170 Oddział dla przewlekle chorych

4180 Oddział medycyny paliatywnej

4200 Oddział dermatologiczny

4220 Oddział neurologiczny

4222 Oddział udarowy

4240 Oddział onkologiczny

4242 Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii

4244 Oddział radioterapii

4249 Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

4260 Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

4270 Oddział gruźlicy i chorób płuc

4272 Oddział chorób płuc

4274 Oddział leczenia gruźlicy

4280 Oddział reumatologiczny

4300 Oddział rehabilitacyjny

4302 Oddział rehabilitacji narządu ruchu

4304 Oddział paraplegii i tetraplegii

4306 Oddział rehabilitacji neurologicznej

4308 Oddział rehabilitacji kardiologicznej

4310 Oddział rehabilitacji pulmonologicznej

4340 Oddział chorób zakaźnych

4342 Oddział leczenia AIDS

4346 Oddział chorób tropikalnych

4348 Oddział obserwacyjno-zakaźny

4350 Oddział chorób zawodowych

4401 Oddział pediatryczny

4403 Oddział niemowlęcy

4421 Oddział neonatologiczny

4450 Oddział położniczo-ginekologiczny

4452 Oddział ginekologiczny

4454 Oddział patologii ciąży

4456 Oddział położniczy

4458 Oddział położnictwa i neonatologii

4460 Oddział ginekologii onkologicznej

4500 Oddział chirurgiczny ogólny

4510 Oddział wieloprofilowy zabiegowy

4520 Oddział chirurgii klatki piersiowej

4530 Oddział chirurgii naczyniowej

4540 Oddział chirurgii onkologicznej

4550 Oddział chirurgii plastycznej

4554 Oddział leczenia oparzeń

4560 Oddział kardiochirurgiczny

4570 Oddział neurochirurgiczny

4580 Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

4590 Oddział obrażeń wielonarządowych

4600 Oddział okulistyczny

4610 Oddział otorynolaryngologiczny

4620 Oddział audiologiczno-foniatryczny

4630 Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

4640 Oddział urologiczny

4650 Oddział transplantologiczny

4652 Oddział transplantacji nerek

4654 Oddział transplantacji wątroby

4656 Oddział transplantacji serca

4658 Oddział transplantacji szpiku

4660 Oddział transplantacji trzustki

4662 Oddział transplantacji płuc

4670 Oddział leczenia jednego dnia

4700 Oddział psychiatryczny (ogólny)

4702 Oddział rehabilitacji psychiatrycznej

4704 Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

4710 Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie

4712 Oddział psychogeriatryczny

4714 Oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę

4716 Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych

4730 Oddział psychiatrii sądowej

4732 Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

4734 Oddział psychiatrii sądowej o maksymalnym zabezpieczeniu

4736 Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu

4740 Oddział leczenia uzależnień

4742 Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

4744 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu

4746 Oddział terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

4748 Oddział leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

4750 Oddział rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

4752 Oddział terapii dla uzależnionych od alkoholu ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4754 Oddział terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4756 Oddział rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi

4840 Oddział chirurgii stomatologicznej

4900 Izba przyjęć szpitala

4902 Szpitalny oddział ratunkowy

4910 Blok operacyjny

4912 Sala porodowa

4922 Apteka szpitalna albo zakładowa

4924 Dział farmacji

4950 Oddział anestezjologii

5. 

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

5160 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy

5162 Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5170 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

5172 Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5260 Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny

5272 Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny

5360 Zespół opieki domowej przy zakładzie/oddziale pielęgnacyjno-opiekuńczym lub opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym

6. 

Jednostki lecznictwa uzdrowiskowego

6100 Oddział uzdrowiskowy szpitalny

6200 Oddział uzdrowiskowy szpitalny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym

6300 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji szpitalnej

6500 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny

6600 Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym

6700 Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej

7. 

Pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

7100 Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)

7102 Pracownia genetyczna

7104 Pracownia toksykologiczna

7110 Punkt pobrań materiałów do badań

7120 Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej

7130 Pracownia serologiczna

7140 Pracownia cytologiczna

7150 Pracownia histopatologii

7210 Pracownia USG

7220 Pracownia tomografii komputerowej

7222 Pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej

7230 Pracownia radiologii zabiegowej

7232 Pracownia hemodynamiki

7234 Pracownia elektrofizjologii

7236 Pracownia urządzeń wszczepialnych serca

7240 Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

7242 Pracownia mammografii

7244 Pracownia densytometryczna

7250 Pracownia rezonansu magnetycznego

7290 Mobilna pracownia badań diagnostycznych

7300 Zakład patomorfologii

7400 Zakład rehabilitacji leczniczej

7500 Ośrodek terapii hiperbarycznej

7910 Pracownia endoskopii

7912 Pracownia urodynamiczna

7920 Pracownia badań słuchu

7930 Pracownia dopasowania systemów implantów słuchowych

7950 Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej

7960 Pracownia lub zakład teleradioterapii

7962 Pracownia lub zakład brachyterapii

7998 Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

8. 

Pracownie protetyczne, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, krwi i tkanek

8100 Pracownia protetyki dentystycznej

8200 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze

8210 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu

8220 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki optyczne

8230 Pracownia lub punkt zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi

8500 Bank krwi

8502 Punkt pobrań krwi

8510 Bank tkanek i komórek

8512 Punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego

8520 Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa

9. 

Inne komórki organizacyjne działalności medycznej

9000 Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

9010 Pracownia akupresury i akupunktury

9012 Pracownia ziołolecznictwa

9200 Dział higieny i epidemiologii

9202 Dział nadzoru radiologicznego

9204 Dział nadzoru sanitarnego

9206 Dział nadzoru zapobiegawczego

9210 Dział oświaty i promocji zdrowia

9220 Dział żywności, żywienia i przedmiotów użytku

9230 Dział orzecznictwa o stanie zdrowia

9250 Zespół transportu medycznego - świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu

9400 Szpitalny zespół wspierający opieki paliatywnej

9450 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

9600 Punkt szczepień

9700 Poradnia promocji zdrowia

9800 Dyspozytornia medyczna

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KODY FUNKCJI OCHRONY ZDROWIA

HC.1. Usługi lecznicze

HC.1.1. Leczenie stacjonarne

HC.1.2. Leczenie stacjonarne "jednego dnia"

HC.1.3. Leczenie ambulatoryjne

HC.1.3.1. Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

HC.1.3.2. Leczenie stomatologiczne

HC.1.3.3. Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

HC.1.3.4. Leczenie w trybie hostelowym

HC.1.3.5. Leczenie w domu pacjenta

HC.1.3.9. Pozostała opieka ambulatoryjna

HC.2. Usługi rehabilitacyjne

HC.2.1. Rehabilitacja stacjonarna

HC.2.2. Rehabilitacja dzienna

HC.2.3. Rehabilitacja ambulatoryjna

HC.2.4. Rehabilitacja w domu pacjenta

HC.2.9. Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

HC.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna

HC.3.1. Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna

HC.3.2. Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

HC.3.3. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

HC.3.4. Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w trybie hostelowym

HC.4. Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej

HC.4.1. Badania laboratoryjne

HC.4.2. Diagnostyka obrazowa

HC.4.2.1. USG

HC.4.2.2. Tomografia komputerowa

HC.4.2.3. Rentgenodiagnostyka

HC.4.2.4. Rezonans magnetyczny

HC.4.2.5. Scyntygrafia

HC.4.2.6. Angiografia

HC.4.2.7. Endoskopia

HC.4.2.8. Pozytonowa tomografia emisyjna

HC.4.2.9. Inne

HC.4.3. Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

HC.4.3.1. Wyjazdowa pomoc lekarska

HC.4.3.1.1. Nocna i świąteczna pomoc lekarska

HC.4.3.1.2. Dzienna pomoc lekarska

HC.4.3.2. Pomoc doraźna - świadczenia udzielane na miejscu w zakładzie leczniczym

HC.4.3.3. Ratownictwo medyczne naziemne

HC.4.3.4. Ratownictwo medyczne lotnicze

HC.4.3.5. Ratownictwo medyczne wodne

HC.4.3.9. Pozostałe

HC.4.4. Usługi w zakresie dializowania

HC.4.5. Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

HC.4.5.1. Pobieranie oraz magazynowanie krwi.

HC.4.5.2. Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego

HC.4.6. Usługi pielęgnacyjne

HC.4.7. Opieka nad osobami w starszym wieku

HC.4.8. Diagnostyka patomorfologiczna

HC.4.8.1. Cytologia

HC.4.8.2. Histopatologia

HC.4.8.3. Techniki specjalne

HC.4.8.4. Badania molekularne

HC.4.9. Pozostałe usługi pomocnicze

HC.5. Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów 3  dla pacjentów ambulatoryjnych

HC.5.1. Produkty lecznicze

HC.5.2. Wyroby

HC.5.2.1. Okulary i pozostałe produkty optyczne

HC.5.2.2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

HC.5.2.3. Środki wspomagania słuchu

HC.5.2.4. Urządzenia medyczne

HC.5.2.5. Przedmioty protetyki stomatologicznej

HC.5.2.9. Pozostałe wyroby

HC.6. Profilaktyka i zdrowie publiczne

HC.6.1. Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

HC.6.1.1. Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

HC.6.1.2. Zdrowie matki i dziecka

HC.6.1.3. Opieka nad zdrowym dzieckiem

HC.6.1.9. Inna

HC.6.2. Medycyna szkolna

HC.6.3. Zapobieganie chorobom zakaźnym

HC.6.3.1. Szczepienia

HC.6.3.9. Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym

HC.6.4. Zapobieganie chorobom niezakaźnym

HC.6.5. Medycyna pracy

HC.6.5.1. Badania kierowców

HC.6.5.9. Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

HC.6.6. Medycyna sportowa

HC.6.7. Oświata i promocja zdrowia

HC.6.9. Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

HC.R. Funkcje powiązane z ochroną zdrowia

HC.R.2. Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

HC.R.3. Badania i rozwój w ochronie zdrowia

HC.R.4. Kontrola żywności, higieny i wody pitnej

HC.R.5. Zdrowie środowiskowe

HC.R.6. Nadzór radiologiczny

HC.R.7. Nadzór i kontrola sanitarna

HC.R.8. Nadzór epidemiologiczny

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

KODY CHARAKTERYZUJĄCE DZIEDZINY MEDYCYNY, PIELĘGNIARSTWA ALBO DZIEDZINY MAJĄCE ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA, W KTÓREJ SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

01 Anestezjologia i intensywna terapia

02 Audiologia i foniatria

03 Chirurgia dziecięca

04 Chirurgia klatki piersiowej

05 Chirurgia ogólna

06 Chirurgia szczękowo-twarzowa

07 Choroby wewnętrzne

08 Choroby zakaźne

09 Dermatologia i wenerologia

10 Diagnostyka laboratoryjna

11 Genetyka kliniczna

12 Kardiochirurgia

13 Medycyna nuklearna

14 Medycyna pracy

15 Medycyna ratunkowa

16 Medycyna rodzinna

17 Medycyna sądowa

18 Medycyna transportu

19 Mikrobiologia lekarska

20 Neonatologia

21 Neurochirurgia

22 Neurologia

23 Okulistyka

24 Onkologia kliniczna

25 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

26 Otorynolaryngologia

27 Patomorfologia

28 Pediatria

29 Położnictwo i ginekologia

30 Psychiatria

31 Radiologia i diagnostyka obrazowa

32 Radioterapia onkologiczna

33 Rehabilitacja medyczna

34 Urologia

35 Urologia dziecięca

36 Alergologia

37 Angiologia

38 Balneologia i medycyna fizykalna

39 Chirurgia naczyniowa

40 Chirurgia onkologiczna

41 Chirurgia plastyczna

42 Choroby płuc

43 Diabetologia

44 Endokrynologia

45 Epidemiologia

46 Farmakologia kliniczna

47 Gastroenterologia

48 Geriatria

49 Ginekologia onkologiczna

50 Hematologia

51 Hipertensjologia

52 Immunologia kliniczna

53 Kardiologia

54 Kardiologia dziecięca

55 Medycyna paliatywna

56 Medycyna sportowa

57 Nefrologia

58 Neurologia dziecięca

59 Neuropatologia

60 Onkologia i hematologia dziecięca

61 Otorynolaryngologia dziecięca

66 Psychiatria dzieci i młodzieży

67 Reumatologia

68 Seksuologia

69 Toksykologia kliniczna

70 Transfuzjologia kliniczna

71 Transplantologia kliniczna

72 Chirurgia stomatologiczna

73 Ortodoncja

74 Periodontologia

75 Protetyka stomatologiczna

76 Stomatologia dziecięca

77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

78 Zdrowie publiczne

80 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

81 Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących

82 Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

83 Pielęgniarstwo zachowawcze

84 Pielęgniarstwo geriatryczne

85 Pielęgniarstwo kardiologiczne

86 Pielęgniarstwo nefrologiczne

87 Pielęgniarstwo diabetologiczne

88 Pielęgniarstwo pediatryczne

89 Pielęgniarstwo chirurgiczne

90 Pielęgniarstwo operacyjne

91 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

92 Pielęgniarstwo onkologiczne

93 Pielęgniarstwo psychiatryczne

94 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

95 Pielęgniarstwo neurologiczne

96 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

97 Pielęgniarstwo ratunkowe

98 Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

99 Pielęgniarstwo neonatologiczne

100 Pielęgniarstwo epidemiologiczne

101 Pielęgniarstwo położnicze

102 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

103 Pielęgniarstwo ginekologiczne

105 Fizjoterapia

106 Fizyka medyczna

107 Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

108 Psychologia kliniczna

109 Neurologopedia

110 Zdrowie środowiskowe

111 Toksykologia

112 Mikrobiologia

113 Radiofarmacja

114 Surdologopedia

115 Choroby płuc dzieci

116 Endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość

117 Endokrynologia i diabetologia dziecięca

118 Gastroenterologia dziecięca

119 Intensywna terapia

120 Medycyna lotnicza

121 Medycyna morska i tropikalna

122 Nefrologia dziecięca

123 Pediatria metaboliczna

124 Perinatologia

125 Pielęgniarstwo internistyczne

126 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U.2004.170.1797), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654).
3 W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211).