Rozdział 3 - Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2023 r.

Rozdział  3

Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji

1. 
Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, zwany dalej "Funduszem", jest państwowym funduszem celowym.
2. 
Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw gospodarki.
3. 
Obsługę bankową Funduszu prowadzi Bank.
1. 
Przychodami Funduszu są:
1)
środki ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji, o których mowa w art. 49 ust. 2c ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
2)
odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
3)
środki stanowiące zwroty rekompensat dokonywane na podstawie decyzji, o której mowa w art. 15;
4)
inne przychody.
2. 
Fundusz może otrzymywać wpłaty z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację programu rządowego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 (Dz. U. poz. 2088).
1. 
Dysponent Funduszu może, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zaciągać pożyczki z budżetu państwa na finansowanie programu rządowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.
2. 
Pożyczki, o których mowa w ust. 1, nie są oprocentowane.

Środki Funduszu przeznacza się na:

1)
wypłatę rekompensat;
2)
wypłatę wynagrodzenia Banku za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 oraz art. 25;
3)
wypłatę pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, o której mowa w ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, oraz uzasadnionych kosztów poniesionych przez operatora programu wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024, związanych z wykonywaniem jego zadań;
4)
spłatę pożyczek, o których mowa w art. 22a, i innymi kosztami związanymi z tymi pożyczkami;
5) 2
 wypłaty i obsługę rekompensat, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, w przypadkach, o których mowa w art. 3a tej ustawy;
6) 3
 wypłatę kosztów obsługi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań, o których mowa w art. 3a ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
1. 
Dysponent Funduszu sporządza roczny plan finansowy Funduszu z uwzględnieniem trybu i terminów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. 
Dysponent Funduszu sporządza sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przekazuje je do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzyć Bankowi, w drodze umowy, inne czynności związane z obsługą Funduszu.

2 Art. 23 pkt 5 zmieniony przez art. 10 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2023 r.
3 Art. 23 pkt 6 zmieniony przez art. 10 ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2760) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 grudnia 2023 r.