Art. 31. - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.
Art.  31. 
1. 
O przyznanie rekompensat za rok 2019 może ubiegać się podmiot, który w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 28, wszystkim przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, z którymi zawarł na 2019 rok umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową lub złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 7 tej ustawy.
2. 
Do wniosku o przyznanie rekompensat za 2019 rok załącza się:
1)
kopie oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 lub art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 28, wraz z potwierdzeniem ich otrzymania odpowiednio przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub Zarządcę Rozliczeń S.A., o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 311);
2)
dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty obliczonej zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 28.
3. 
W sprawie przyznania lub odmowy przyznania rekompensat za rok 2019 Prezes URE wydaje decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 1, do dnia 31 lipca 2020 r.
4. 
Prezes URE, w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r., przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Bankowi, w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych, wykaz podmiotów, o którym mowa w art. 11 ust. 4, którym przyznano rekompensaty za rok 2019.
5. 
Rekompensaty za rok 2019 są wypłacane jednorazowo przez Bank z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 4.
6. 
Informacje zawarte we wniosku o przyznanie rekompensat za rok 2019 są przedmiotem weryfikacji przez Prezesa URE wyłącznie w zakresie ich poprawności, kompletności oraz zgodności z opinią weryfikatora, o której mowa w art. 10 ust. 7, i na ich podstawie określana jest wysokość przyznawanych rekompensat albo wydawana jest decyzja o odmowie przyznania rekompensat.