[Rozliczenie wykonania obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych] - Art. 12b. - System rekompensat dla sektorów i... - Dz.U.2022.1312 t.j. - OpenLEX

Art. 12b. - [Rozliczenie wykonania obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych] - System rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1312 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2022 r.
Art.  12b.  [Rozliczenie wykonania obowiązku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych]
1.  13
 Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1, rozlicza się w terminie 4 lat od dnia wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, z którego przedsięwzięcia te wynikają.
1a.  14
 Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 2 i 3, rozlicza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, w którym podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uzyskał rekompensaty.
2.  15
 (uchylony).
3.  16
 Podmiot, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia przedkłada Prezesowi URE:
1)
sprawozdanie sporządzone zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 wraz z dokumentami lub ich kopiami potwierdzającymi realizację tego obowiązku;
2) 17
 oświadczenie o treści:
a)
"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138) oświadczam, że informacje zawarte w złożonym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 12b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, są zgodne z prawdą."; klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz
b)
"Oświadczam, że zobowiązuję się do zrealizowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wskazanych w ostatnim na dzień złożenia wniosku o przyznanie rekompensat audycie energetycznym przedsiębiorstwa, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, dla których okres zwrotu nakładów nie przekracza 3 lat - nie później niż w ciągu 4 lat od dnia wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, z którego przedsięwzięcia te wynikają" - w przypadku wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1, w sposób, o którym mowa w art. 12a ust. 2 pkt 1, w odniesieniu do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, które na dzień złożenia sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, nie zostały zrealizowane.
4.  18
 (uchylony).
5. 
Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia przejrzystości tego sprawozdania oraz ujednolicenia sposobu jego sporządzania.
13 Art. 12b ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
14 Art. 12b ust. 1a dodany przez art. 14 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
15 Art. 12b ust. 2 uchylony przez art. 14 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
16 Art. 12b ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 14 pkt 5 lit. d tiret pierwsze ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
17 Art. 12b ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 14 pkt 5 lit. d tiret drugie ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.
18 Art. 12b ust. 4 uchylony przez art. 14 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1477) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 lipca 2022 r.