Art. 92h. - [Baza wypoczynku. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypoczynku] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.750 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  92h.  [Baza wypoczynku. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej wypoczynku]
1. 
Bazę wypoczynku prowadzi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.
2. 
Zgłoszenia wypoczynku usuwa się z bazy wypoczynku:
1)
po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii zimowych - w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych w danym roku szkolnym;
2)
po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii letnich - w przypadku wypoczynku organizowanego w czasie wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich w danym roku szkolnym.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kurator oświaty, właściwy państwowy inspektor sanitarny i komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przechowują odpowiednio dane zawarte w bazie wypoczynku, dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.
4. 
Organizator wypoczynku przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.
5. 
Szkoła lub placówka przechowuje kartę wypoczynku przez okres 5 lat od dnia zakończenia wypoczynku.