[Programy inwestycyjne ustanawiane przez ministra] - Art. 90x. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 90x. - [Programy inwestycyjne ustanawiane przez ministra] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  90x.  [Programy inwestycyjne ustanawiane przez ministra]
1. 
W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy inwestycyjne.
2. 
W przypadku ustanowienia programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze wniosków.
3. 
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności:
1)
przedmiot programu inwestycyjnego i cel, jaki program inwestycyjny ma realizować;
2)
podmioty uprawnione do udziału w programie inwestycyjnym;
3)
warunki udziału w programie inwestycyjnym;
4)
tryb przeprowadzania naboru do programu inwestycyjnego;
5)
szczegółowe kryteria oceny wniosków.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powołać operatora programu inwestycyjnego oraz zlecić mu zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.