[Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra] - Art. 90w. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 90w. - [Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  90w.  [Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra]
1. 
W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia.
1a.  34
 W zakresie realizacji programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może w szczególności współdziałać z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1, 1a i 3 ustawy - Prawo oświatowe.
2. 
W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o:
1)
ustanowieniu programu i naborze wniosków;
2)
ustanowieniu przedsięwzięcia.
3. 
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności:
1) 35
 przedmiot programu i cel, jaki program ma realizować;
2)
podmioty uprawnione do udziału w programie;
3)
warunki udziału w programie;
4)
tryb przeprowadzania naboru do programu;
5)
szczegółowe kryteria oceny wniosków.
3a.  36
 W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, określa się w szczególności:
1)
przedmiot przedsięwzięcia i cel, jaki przedsięwzięcie ma realizować;
2)
podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udział w realizacji przedsięwzięcia albo podmiot lub podmioty wskazane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do realizacji przedsięwzięcia;
3)
warunki realizacji przedsięwzięcia.
4.  37
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3a pkt 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania.
34 Art. 90w ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
35 Art. 90w ust. 3 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
36 Art. 90w ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
37 Art. 90w ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.