[Pomoc uczennicom w ciąży] - Art. 90v. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 90v. - [Pomoc uczennicom w ciąży] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  90v.  [Pomoc uczennicom w ciąży]
1.  28
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), zwanego dalej "Programem", dotyczących:
1)
pomocy uczennicom w ciąży przez stworzenie im możliwości kontynuowania nauki,
2)
utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych,
3)
działań edukacyjnych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w zakresie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa

- współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.

2. 
(uchylony).
3. 
Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
3a.  29
 Starosta może powierzyć funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego publicznemu albo niepublicznemu przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, w tym specjalnej, specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu, specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy - Prawo oświatowe, albo poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, spełniającym warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe, które działają na terenie powiatu i ich organem prowadzącym jest inna jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego albo osoba fizyczna.
3b.  30
 Powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole, ośrodkowi lub poradni, o których mowa w ust. 3a, następuje na podstawie porozumienia zawartego z organem prowadzącym to przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię.
3c.  31
 W przypadku niepublicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub poradni, o których mowa w ust. 3a, powierzenie funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Do przeprowadzenia konkursu stosuje się przepisy art. 11-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4.  32
 Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3 i 3a, należy udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w szczególności udzielanie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
5.  33
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3 i 3a, uwzględniając koordynacyjny i kompleksowy charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin.
28 Art. 90v ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
29 Art. 90v ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
30 Art. 90v ust. 3b dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
31 Art. 90v ust. 3c dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
32 Art. 90v ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
33 Art. 90v ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.