Art. 90c. - [Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  90c.  [Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla uczniów]
1. 
Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)
stypendium szkolne;
2)
zasiłek szkolny.
3. 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1)
stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2)
stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3)
stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4)
stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. 
Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.