[Ostateczność wyników egzaminu] - Art. 44zzzy. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzy. - [Ostateczność wyników egzaminu] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzy.  [Ostateczność wyników egzaminu]

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego ustalone w trybie przepisów ustawy są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.