[Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego] - Art. 44zzzu. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzu. - [Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzu.  [Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego]
1. 
Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1:
1)
który był zwolniony z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie art. 44zzzga ust. 4 albo
2)
którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
3)
który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu

- ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki.

2. 
Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3 i 4:
1)
który nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo
2)
którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
3)
który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu

- ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania, z tym że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego zawodowego, z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6.

3. 
Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 i 6, który przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu zawodowego w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia, w którym przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy.
4. 
Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:
1)
przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
2)
przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
3)
nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie

- zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.