[Miejsce przeprowadzenia egzaminu zawodowego] - Art. 44zzzk. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzk. - [Miejsce przeprowadzenia egzaminu zawodowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzk.  [Miejsce przeprowadzenia egzaminu zawodowego]
1. 
Egzamin zawodowy przeprowadza się w danej szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2. 
Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, egzamin zawodowy organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.