Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1481 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  44zzzk.  225 [Miejsce przeprowadzenia egzaminu zawodowego]
1.  Egzamin zawodowy przeprowadza się w danej szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, u danego pracodawcy albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2.  Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, egzamin zawodowy organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.
225 Art. 44zzzk zmieniony przez art. 2 pkt 87 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.