[Samodzielność pracy podczas egzaminu zawodowego] - Art. 44zzzj. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzj. - [Samodzielność pracy podczas egzaminu zawodowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzj.  [Samodzielność pracy podczas egzaminu zawodowego]
1. 
W czasie trwania egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje w warunkach zapewniających samodzielność pracy.
2. 
Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystać z nich w tej sali.
3. 
Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.