[Przystąpienie do egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie] - Art. 44zzzga. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzga. - [Przystąpienie do egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzga.  [Przystąpienie do egzaminu zawodowego w dodatkowym terminie]
1. 
Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1)
nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo
2)
przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej

– przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza - jego rodziców.

2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3. 
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. 
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza - z jego rodzicami.