[Egzamin zawodowy ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego] - Art. 44zzzfa. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzzfa. - [Egzamin zawodowy ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzzfa.  [Egzamin zawodowy ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego]

Uczeń, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, który kształci się w zawodzie, dla którego w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym, może przystąpić do egzaminu zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego dla:

1)
zawodu, w którym się kształci albo
2)
zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się kształci.