[Wynik unieważnionego egzaminu] - Art. 44zzx. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzx. - [Wynik unieważnionego egzaminu] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzx.  [Wynik unieważnionego egzaminu]

W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w art. 44zzv lub art. 44zzw ust. 1, egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w art. 44zz ust. 1 i art. 44zzw ust. 15, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu jako "0%".