[Wydanie świadectwa dojrzałości absolwentowi, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe] - Art. 44zzna. -... - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzna. - [Wydanie świadectwa dojrzałości absolwentowi, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zzna.  [Wydanie świadectwa dojrzałości absolwentowi, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe]
1. 
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b.
2. 
Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.