[Warunki zdania egzaminu maturalnego] - Art. 44zzl. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzl. - [Warunki zdania egzaminu maturalnego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zzl.  [Warunki zdania egzaminu maturalnego]
1. 
Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:
1)
z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz
2)
z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania

- z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. 
Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. 
(uchylony).
3. 
Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z:
1)
przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, albo
2)
przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej

- nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

4. 
Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
5. 
Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.