[Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego] - Art. 44zzia. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzia. - [Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzia.  [Rezygnacja z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego]

Zdający, który wskazał w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, przedmiot dodatkowy, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4, lub przedmioty dodatkowe, o których mowa w art. 44zzd ust. 5, oraz który spełnił warunek, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, może złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego, pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych. Dyrektor szkoły niezwłocznie przesyła tę informację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.