[Osoby niesłyszące lub nieposługujące się mową] - Art. 44zzg. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzg. - [Osoby niesłyszące lub nieposługujące się mową] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzg.  [Osoby niesłyszące lub nieposługujące się mową]
1. 
Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
2. 
Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale nie posługuje się mową, jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.