[Termin egzaminu maturalnego] - Art. 44zzc. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzc. - [Termin egzaminu maturalnego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzc.  [Termin egzaminu maturalnego]

Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.