[Wymagania do egzaminu maturalnego] - Art. 44zzb. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zzb. - [Wymagania do egzaminu maturalnego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zzb.  [Wymagania do egzaminu maturalnego]

Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy - Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.