[Wyniki egzaminu ósmoklasisty] - Art. 44zza. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zza. - [Wyniki egzaminu ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zza.  [Wyniki egzaminu ósmoklasisty]
1. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
2. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
1)
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz
2)
elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
3. 
(uchylony).
4. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1)
wynik z języka polskiego;
2)
wynik z matematyki;
3)
wynik z języka obcego nowożytnego;
4) 13
 (uchylony).
5. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
6. 
(utracił moc).
7. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia - również na promocję do klasy programowo wyższej.
8.  14
 Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:
1)
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo
2)
informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń lub słuchacz nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.
13 Art. 44zza ust. 4 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
14 Art. 44zza ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.