[Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty] - Art. 44zz. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zz. - [Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zz.  [Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty]
1. 
Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1)
nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2)
przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

2. 
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.