[Deklaracje składane przed egzaminem ósmoklasisty] - Art. 44zy. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zy. - [Deklaracje składane przed egzaminem ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zy.  [Deklaracje składane przed egzaminem ósmoklasisty]
1. 
Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
1)
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
2) 9
 (uchylony);
3) 10
 informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
2. 
Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zx ust. 4, pisemną informację o:
1)
zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) 11
 (uchylony);
3) 12
 rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
9 Art. 44zy ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
10 Art. 44zy ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
11 Art. 44zy ust. 2 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.
12 Art. 44zy ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.