[Egzamin ósmoklasisty w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego] - Art. 44zw. - System... - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zw. - [Egzamin ósmoklasisty w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zw.  [Egzamin ósmoklasisty w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego]
1. 
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
2. 
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
3. 
(uchylony).