[Język, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty] - Art. 44zv. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zv. - [Język, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zv.  7 [Język, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty]

 Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

7 Art. 44zv zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.