[Forma egzaminu ósmoklasisty] - Art. 44zu. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44zu. - [Forma egzaminu ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r.
Art.  44zu.  [Forma egzaminu ósmoklasisty]
1. 
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. 
(uchylony).
3. 
Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1)
język polski;
2)
matematykę;
3)
język obcy nowożytny;
4) 6
 (uchylony).
4. 
Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
4a. 
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
6 Art. 44zu ust. 3 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.