[Wymagania do egzaminu ósmoklasisty] - Art. 44zs. - System oświaty. - Dz.U.2022.2230 t.j. - OpenLEX

Art. 44zs. - [Wymagania do egzaminu ósmoklasisty] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2022 r.
Art.  44zs.  [Wymagania do egzaminu ósmoklasisty]

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy - Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.