Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1481 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  44zg.  [Oceny klasyfikacyjne w szkole artystycznej]
1.  Śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej - semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
2.  Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq jest ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć.
3.  Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego lub końcowego uwzględnia się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych artystycznych.
4.  Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły artystycznej.
5.  Terminy egzaminów promocyjnych i końcowych wyznacza dyrektor szkoły artystycznej.
6.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego lub końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego.
7.  W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
8.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
9.  Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1 i 8, określa statut szkoły artystycznej.
10.  147  Oceny ustalone zgodnie z ust. 1, 7 i 8 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44zk i art. 44zla.
11.  148  Oceny ustalone zgodnie z ust. 2 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44zla.
147 Art. 44zg ust. 10 zmieniony przez art. 2 pkt 58 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.
148 Art. 44zg ust. 11 zmieniony przez art. 2 pkt 58 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz.U.2018.2245) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2019 r.