[Zwolnienie ucznia z niektórych zajęć] - Art. 44d. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 44d. - [Zwolnienie ucznia z niektórych zajęć] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  44d.  [Zwolnienie ucznia z niektórych zajęć]

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.