Art. 22aj. - [Podręczniki i inne materiały edukacyjne w bibliotece szkolnej] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2230 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  22aj.  [Podręczniki i inne materiały edukacyjne w bibliotece szkolnej]
1. 
W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. 
Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.