[Prawa mniejszości narodowych i etnicznych] - Art. 13. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Prawa mniejszości narodowych i etnicznych] - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  13.  [Prawa mniejszości narodowych i etnicznych]
1. 
Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.
2. 
Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona:
1)
w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach;
2)
w grupach, oddziałach lub szkołach - z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury;
3)
w międzyszkolnych zespołach nauczania.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których organizuje się poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2.
4. 
W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
5. 
(uchylony).
6. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu zapewnienia możliwości kształcenia nauczycieli oraz dostępu do podręczników na potrzeby szkół i placówek publicznych, o których mowa w ust. 1.
7. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, języku i o tradycjach religijnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.