Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.

Rozdział  5

Notyfikacja

Art.  26.
1. Akredytowane jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące lub laboratoria mogą ubiegać się o udzielenie notyfikacji.
2. 3 Notyfikacji udziela, odpowiednio, minister lub kierownik urzędu centralnego właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności, zwany dalej Ministrem, w drodze decyzji administracyjnej.
3. Notyfikacja może być udzielona na wniosek jednostki lub laboratorium, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają akredytację udzieloną przez Centrum Akredytacji, w zakresie określonym we wniosku o udzielenie notyfikacji,
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wysokości odpowiedniej dla ryzyka związanego z prowadzoną działalnością,
3) odpowiadają wymaganiom, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2, lub wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.
4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie dotyczy jednostek akredytowanych i laboratoriów wykonujących czynności w zakresie wyrobów wykorzystywanych na cele obronności i bezpieczeństwa Państwa oraz służących do ochrony informacji niejawnych.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) oznaczenie jednostki lub laboratorium ubiegających się o notyfikację, ich siedziby i adresu,
2) numer w rejestrze właściwym dla wnioskującej jednostki lub laboratorium,
3) określenie wnioskowanego zakresu notyfikacji.
6. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3.
7. Minister może odmówić udzielenia notyfikacji ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa lub obronności Państwa lub innego ważnego interesu publicznego.
8. W przypadku stwierdzenia przez Ministra naruszenia warunków notyfikacji, o których mowa w ust. 3, w zależności od charakteru i znaczenia naruszenia, Minister może, w drodze decyzji administracyjnej, ograniczyć zakres notyfikacji lub cofnąć notyfikację.
9. Informacje o udzieleniu i cofnięciu notyfikacji, zakresie notyfikacji oraz wszelkich jego zmianach podlegają ogłoszeniu w drodze obwieszczenia Ministra w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
10. Niezależnie od ogłoszenia, o którym mowa w ust. 9, Minister powiadamia o decyzji odpowiednie instytucje zagraniczne w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych.
Art.  27.

Minister właściwy ze względu na przedmiot oceny zgodności sprawuje nadzór nad notyfikowanymi jednostkami i laboratoriami w zakresie przestrzegania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 lub w przepisach odrębnych.

Art.  28.
1. Minister jest uprawniony do kontroli jednostek notyfikowanych i laboratoriów notyfikowanych w zakresie spełniania warunków określonych w art. 26 ust. 3.
2. Czynności kontrolne przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Ministra.
3. Osoby upoważnione przez Ministra do dokonania kontroli są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu jednostki notyfikowanej lub laboratorium notyfikowanego, w dniach i godzinach ich pracy,
2) żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów związanych z działalnością objętą notyfikacją.
4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Minister może upoważnić do dokonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, inny organ wyspecjalizowany w przeprowadzaniu kontroli działalności objętej notyfikacją.
3 Art. 26 ust. 2 zmieniony przez art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U.01.63.636) z dniem 7 lipca 2001 r.