Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  49.
1. Z dniem 1 stycznia 2003 r. znosi się Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, utworzone na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa utworzy, do dnia 31 października 2002 r., jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
3. Do zakresu działania spółki, o której mowa w ust. 2, należeć będzie badanie i certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów zarządzania, szkolenie i certyfikacja personelu.
4. Spółka, o której mowa w ust. 2, przejmie odpowiednio do zakresu swojego działania pracowników oraz wierzytelności i zobowiązania po Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.