Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.43.489

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2002 r.
Art.  40.

W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 skreśla się wyraz "normami" i następujący po tym wyrazie przecinek;
2) w art. 5 skreśla się wyraz "normami" i następujący po tym wyrazie przecinek;
3) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Dokumentacja techniczna, na której podstawie będą wytwarzane urządzenia techniczne z zamiarem wprowadzenia ich do obrotu, wymaga uzgodnienia z właściwym organem dozoru technicznego.

2. Uzgadniając dokumentację, ustala się formę wykonywania dozoru technicznego.";

4) w art. 8 w ust. 2 skreśla się wyrazy "przeprowadzeniu niezbędnych badań i";
5) skreśla się art. 10;
6) w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia technicznego uzasadnia zmianę formy wykonywania dozoru technicznego, organ dozoru technicznego może ustalić dla tego urządzenia inną formę wykonywania dozoru technicznego, która uwzględniać będzie warunki eksploatacji tego urządzenia.";

7) w art. 23:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "i norm",
b) w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.";

8) w art. 33 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Dokumenty potwierdzające kompetencje wytwarzającego do wytwarzania urządzeń technicznych, jak również materiałów i elementów stosowanych do ich budowy, wydane za granicą, mogą być uznane przez organ dozoru technicznego, jeżeli będą spełniały wymagania bezpieczeństwa.

4. Dokumenty wydane za granicą, stwierdzające wykonanie badań budowy i przeprowadzenie kontroli stanu urządzenia technicznego, mogą być uznane przez organ dozoru technicznego, jeżeli:

1) przewidują to odpowiednie porozumienia, zawarte między Urzędem Dozoru Technicznego a właściwą w danym państwie instytucją wykonującą funkcję dozoru technicznego, lub

2) wymagania techniczne, na których podstawie urządzenie zostało zaprojektowane i wytworzone, zapewniają bezpieczeństwo nie mniejsze niż polskie przepisy w zakresie dozoru technicznego.

5. Uznanie dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4, nie zwalnia od obowiązku określonego w art. 12 ust. 1.";

9) w art. 34 skreśla się ust. 3 i 4.